Никола Тесла

01.04.2021

Отворен конкурс за директора Музеја Николе Тесле

ImageНа основу одредби чл. 34, 35. и 36. Закона о култури (Сл. Гласник РС бр. 72/09, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020 ), чл. 23. – 28. Статута Музеја Николе Тесле број 580/1 2020 од 02.12.2020. године и чл. 2. и 3. Статута о измени Статута Музеја Николе Тесле број 76/3 од 17.02.2021. године, Управни одбор Музеја Николе Тесле на својој другој седници  одржаној  26.03.2021. године, донео је одлуку којом се расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Избор и именовање се врши на период од четири године.

На конкурс за директора Музеја Николе Тесле (у даљем тексту: Музеј) могу се јавити кандидати који, поред општих услова прописаних законом, испуњавају и следеће услове:

1)  високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука, односно стручне области на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
2)  да има најмање десет година радног искуства од којих најмање пет година радног искуства на пословима у области културе
3)  да кандидат има најмање пет година радног искуства на пословима руковођења у установама културе
4)  да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора
5)   знање једног светског језика
6)   држављанство Републике Србије
7)   општа здравствена способност
8)   знање рада на рачунару.

Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи  
следеће доказе:
1) предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године
2) диплому о стеченој стручној спреми
3)оверену потврду послодавца, оверену копију решења или уговора/анекса уговора о раду, односно други доказ о радном искуству из кога се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство и искуство на руководећим пословима
4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима
5) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности
6) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван
7) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци)
8) извод из матичне књиге рођених
9) оверену фотокопију личне карте
10) доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе)
11) доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења) издат од стране здравствене установе регистроване за издавање уверења
12) доказ о познавању основних програма за рад на персоналном рачунару    (уверење потврда референтне установе) или провера рада на рачунару од стране лица распоређеног на пословима информационих технологија.

Докази се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:
1) да кандидат познаје пословање установа културе
2) да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области културе
3) да кандидат има искуства као носилац пројекта у области организовања међународне сарадње у култури, богату активност на пословима уговарања и организовања изложбене делатности у земљи и иностранству, уз ауторски допринос концепту пројеката
4) да је учествовао у организовању послова заштите културних добара (архивске грађе и збирки предмета)
5) квалитет предложеног програма рада и развоја Музеја, из поднете конкурсне документације.

Неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Министарству културе и информисања (у даљем тексту: Министарство), у року од три дана од дана достављања закључка.
Жалба не задржава извршење закључка.

Испуњеност прописаних услова у изборном поступку утврђује се увидом у податке дате у пријави и увидом у поднету доказну документацију. Чињенице релевантне за састављање ранг листе кандидата утврдиће се усменим разговором са кандидатима.

Управни одбор обавља разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља Министарству записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.
Министарство предлаже Влади Републике Србије кандидата за директора с листе кандидата или је обавештава о разлозима неприхватања исте.

Директора Музеја именује Влада Републике Србије на период од четири године.

Ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак или Влада не именује директора с листе кандидата, сматра се да јавни конкурс није успео.

О одлуци Владе о именовању директора обавештавају се сви учесници конкурса који су ушли у изборни поступак.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу Политика у издању за целу територију Републике Србије. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и податке за контакт (телефон, e-mail). Пријава са документацијом се подноси у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за директора Музеја Николе Тесле“, на адресу: Београд, Крунска 51, лично или препорученом пошиљком.