Никола Тесла

18.08.2022

Јавни конкурс за ауторско решење - продукцију докуметарног видео серијала „Приче о Тесли“

Image
Циљ спровођења конкурса и предмет конкурса

Музеј Николе Тесле, као јединствена институција науке и културе у Србији и једини музеј који чува комплетну личну заоставштину Николе Тесле, која се састоји од око 1200 историјско-техничких експоната, 1000 планова и цртежа, 1500 фотографија и оригиналних стаклених фотоплoпча,160.000 оригиналних документа, 2000 књига и часописа, у настојању да у Србији и свету прикаже живот и дело нашег славног Тесле припрема документарни видео серијал „Приче о Тесли“.
Циљ конкурса је избор продуцента ауторског видео серијала од 21 епизоде у трајању до 300 секунди по епизоди, са израдом анимираних и графичких сегмената и илустрацијама Теслиног рада.
Свака епизода треба да укључи аудио-визуелно снимање и графичку обраду најмање 50 Теслиних артефаката који су власништво Музеја Николе Тесле.
Свака епизода треба да садржи најмање 60 секунди дводимензионалне или тродимензионалне анимације.
Продуцент треба да обезбеди међународни пласман серијала „Приче о Тесли“.
Нарација у свакој епизоди треба да буде на српском и на енглеском језику, а обавезно је да српски и енглески језик буду матерњи језик изабраног наратора.

Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају правна лица независни продуценти аудио-визуелних садржаја.

Трајање конкурса

Рок за достављање пријава, односно материјала за учешће на конкурсу, је 10 календарских дана од дана објављивања конкурса на интернет адреси Музеја Николе Тесле.

Начин пријављивања за учешће на конкурсу

Независни продуценти се пријављују на конкурс електронском пријавом на српском језику, која садржи:
• основне податке о независном продуценту (назив, седиште, регистрациони број из регистра, податке о лицу одговорном за заступање),
• изјаву о техничким и кадровским капацитетима,
• акциони план,
• разрађен 21 синопсис за комплетан серијал, дужине минимално 1000, а максимално 1500 карактера по синопсису,
• предлог визуелног идентитета серијала „Приче о Тесли“,
• пројекцију цене по епизоди или предлог буџета.


Пријава на конкурс подноси се електронски на адресу info@tesla-museum.org 

Средства која се опредељују на конкурсу

Средства за реализацију пројекта „Приче о Тесли“ утврђерна су Финансијским планом Музеја Николе Тесле.

Спровођење конкурса

Одлуку о избору продуцента серијала „Приче о Тесли“ доноси Комисија образована одлуком директора Музеја Николе Тесле.

Задатак Комисије је да на основу својих доказаних стручних квалитета донесе непристрасну одлуку о избору продуцента са којим ће Музеј Николе Тесле реализовати пројекат и са којим ће музеј закључити уговор којим се регулишу међусобни односи поводом реализације пројекта „Приче о Тесли“.

Комисија има дискреционо право да изабере најприкладније конкурсно решење.

Комисија се састаје најкасније 3 радна дана након истека огласа, ради прегледа и обраде свих пристиглих материјала – конкурсних решења.

Комисија ће одбацити неуредну, непотпуну или нејасну пријаву.

Изузетно, комисија може затражити од подносиоца пријаве појашњење, које је он дужан да да у року не дужем од 2 радна дана од пријема захтева за појашњење.

Комисија води записник о раду који по завршетку доставља директору.

У записнику о раду комисија закључком предлаже директору закључење уговора са учесником конкурса који је по већинском гласању чланова комисије доставио најбоље ауторско решење, тј. најприкладнији или најквалитетнији материјал.

Након обраде свих приспелих конкурсних решења, уколико сматра да ниједан учесник конкурса не испуњава критеријуме и очекивања конкурса, комисија може да предложи директору да се не закључи уговор ни са једним учесником конкурса, о чему посебно образлаже одлуку у записнику.

Комисија доставља записник са предлогом директору о закључењу уговора са најбоље оцењеним учесником конкурса, најкасније у року од 7 дана од последнјег дана за подношење пријава на конкурс.

Трошкови учесника конкурса

Учесници су дужни да сами сносе трошкове везане за учешће на конкурсу.


Obrazac prijave

Obrazac izjave